Πρόταση των Καθηγητών Τεχνολόγων Γεωπόνων για το νέο σχολείο

Πρόταση των Καθηγητών Τεχνολόγων Γεωπόνων για το νέο σχολείο


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

Η Πανελλήνια Ένωσης Καθηγητών Τεχνολόγων Γεωπόνων κλάδου ΠΕ18(12,13,14,15,16,17,30), απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας την ακόλουθη πρόταση για το Νέο ΣχολείοΑξιότιμοι κύριοι ,

Η Επιστημονική Ένωση των Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Γεωπόνων η οποία εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ18.12,13,14,15,16,17,και30 ,ενοποιημένοι ως ΠΕ18.12 ,χαιρετίζει την πρόθεση του ΥΠΑΙΘΠΑ να δώσει έμφαση στην τεχνολογική εκπαίδευση και για το σκοπό αυτό σας καταθέτει τις θέσεις της ένωσης μας σχετικά με το νέο σχολείο το οποίο το σχεδιάζει να νομοθετήσει .

Θεωρούμαι πως ένα τέτοιο εγχείρημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με μακρύ ορίζοντα και στρατηγική , ώστε να μην χρειάζεται πάλι αλλαγές σε μερικά χρόνια .

Τι θεωρούμε σημαντικά τα οποία πρέπει να θεσμοθετηθούν :

1. Να συμπορεύεται το θεωρητικό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων με εργαστηριακή εμπέδωση και κτήση πρακτικών δεξιοτήτων από τους μαθητές .Η πολύχρονη εμπειρία των συναδέλφων μας στο θέμα αυτό ,φέρει ως διδακτικό απόφθεγμα πως η εργαστηριακή δράση ενεργοποιεί το μαθητή και του διαθέτει πεδίο ώστε η θεωρητική του γνώση να βρει πρακτικό αντίκρισμα .

2. Με βάση την παραπάνω λογική πιστεύουμε πως το μάθημα της Τεχνολογίας θα πρέπει να διδάσκεται σε όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση με κατάλληλη εργαστηριακή υποδομή και αύξηση των ωρών διδασκαλίας αυτής .

3. Η παροχή της γνώσης στο νέο σχολείο από τον εκπαιδευτικό ,θα πρέπει πρωταρχικά να εμπεριέχει στοιχεία διεπιστημονικής και διαθεματικής προσέγγισης .

4. Σε μια χώρα η οποία σαφέστατα υστερεί κυρίως σε επαγγελματική εκπαίδευση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη ,ενώ παράλληλα η ανάπτυξη και προώθηση των γεωτεχνικών επαγγελμάτων ,εμφανίζεται ως μια φυσική και υπολειπόμενη εγχώρια δύναμη παλινόρθωσης της παραγωγικής διαδικασίας αυτής ,θεωρούμε πως η παροχή τεχνολογικής γνώσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ,πρέπει να έχει δομική σχέση και συνέπεια μεταξύ Γυμνασίου και Λυκείου .Η μύηση άρα ,στην εργαστηριακή-τεχνολογική γνώση πρέπει να καθιερωθεί θεσμικά από το Γυμνάσιο προς αποφυγή του τεχνολογικού αναλφαβητισμού που χαρακτηρίζει παλαιότερες γενιές .

5. Η επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων μέσω του καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους ,αποτελεί πρώτιστο μέλημα της πολιτείας ,σε συνεργασία με τα αντίστοιχα παραγωγικά Υπουργεία .Οποιαδήποτε καινοτομία στην επαγγελματική εκπαίδευση ,αποτελεί ανυπόστατη εξαγγελία ,αν δεν συνοδεύεται με καθορισμό δικαιωμάτων άσκησης επαγγέλματος ,ως αποτέλεσμα κοινωνικών διεργασιών και επιταγών των άμεσα ενδιαφερομένων .

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Βασικός στόχος για την Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι :

Να καταξιωθεί το «επαγγελματικό σχολείο» ως ένα σχολείο πρώτης επιλογής ,ικανό να εξασφαλίσει στον απόφοιτό του ,κοινωνική καταξίωση, σταθερή εργασία και δυνατότητες ανέλιξης.

Ειδικά η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, εκτός των γενικότερων εκπαιδευτικών στόχων, υπηρετεί και διασφαλίζει στους αποφοίτους της:

• Την επιτυχή άσκηση ενός επαγγέλματος.

• Τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις τεχνολογικές και εργασιακές εξελίξεις αλλά και προγράμματα δια βίου μάθησης, για την περαιτέρω εξειδίκευση και επαγγελματική τους πρόοδο. Τέλος δε να εξασφαλίζουν την οικονομική τους επάρκεια για να μην έχουμε φαινόμενα μετανάστευσης .

• Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογών σε προγράμματα και εκπαιδευτικές διαδρομές, για την ολοκλήρωση των επαγγελματικών τους στόχων, χωρίς φραγμούς και μονόδρομους.

Πιστεύουμε σε ένα ανοικτό στην κοινωνία «Τεχνικό και Επαγγελματικό σχολείο». Ένα «σχολείο» που λαμβάνει υπόψη του τις υπαρκτές σήμερα κοινωνικές ανάγκες των πολιτών, κυρίως όμως των μαθητών και των γονιών τους. Ένα «σχολείο» που είναι μοχλός ανάπτυξης και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης ,ένα τεχνολογικό λύκειο που θα συνδεθεί με την αγορά εργασίας .

Με τη δημιουργία του Τεχνολογικού Λυκείου θα πρέπει να στοχεύσουμε στην αύξηση του μαθητικού δυναμικού της, έως τουλάχιστον τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό συμμετοχής στην Τ.Ε.Ε. είναι) :Φιλανδία 64%, Νορβηγία 61%, Ολλανδία 68%, Γερμανία 67%, Ελβετία 65%) ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη χώρα μας είναι 22% (πηγές: ΟΟΣΑ –Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α) .Από την πλευρά των καθηγητών προβάλλεται ως καθολικό αίτημα, η ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων επιμόρφωσης, κυρίως στους τομείς των ειδικοτήτων τους, όπου οι τεχνολογικές και επαγγελματικές γνώσεις αυξάνονται ή μεταβάλλονται συνεχώς.

Ως αποδοτικότερο και πιο λογικό τίτλο μαθήματος για το μάθημα επιλογής .προτείνουμε το μάθημα «Γεωπονική Επιστήμη και Τεχνολογία» ,το βιβλίο του οποίου έχει ήδη ετοιμάσει ο επίτιμος σχολικός σύμβουλος του κλάδου μας κ. Γεώργιος Κιούσης και που διαπιστώσαμε ότι έχει πολύ μεγαλύτερη συνάφεια και σχέση με τα μαθήματα που πρέπει να διδαχθούν στη Β΄ και Γ΄ τάξη .Αυτό ,λόγω του γενικού του περιεχομένου ,που θεμελιώνει όλα τα μαθήματα των επόμενων τάξεων και όλες τις ειδικότητες που τις συνθέτουν ,κάτι που δεν ισχύει στο υπάρχον βιβλίο «βασικές εφαρμογές γεωπονίας και ελέγχου τροφίμων», όπως περιοριστικά φανερώνει και ο τίτλος και το περιεχόμενό του. Το κυριότερο, πώς διδάσκονται κατευθείαν οι εφαρμογές μιας επιστήμης χωρίς να έχει διδαχθεί πρώτα η αντίστοιχη θεωρία της και μάλιστα όταν το μάθημα αυτό είναι το βασικό μάθημα του κλάδου στην Α΄ τάξη ; Επιπλέον, αποτελεί ένα από τα 3 βασικά αντιπροσωπευτικά μαθήματα των τριών τομέων της παραγωγής, συγκεκριμένα του πρωτογενή τομέα, πράγμα που δεν ισχύει με το περιορισμένο θεματολόγιο του μαθήματος «βασικές εφαρμογές γεωπονίας και ελέγχου τροφίμων». Για τους παραπάνω βασικούς λόγους θεωρούμε απαραίτητη και επιτακτική την αντικατάστασή του με το μάθημα «γεωπονική επιστήμη και τεχνολογία».

Η διδασκαλία του μαθήματος μπορεί να αρχίσει από το επόμενο σχολικό έτος δεδομένου ότι το προτεινόμενο βιβλίο είναι ήδη έτοιμο και απομένει μόνο η εκτύπωσή του.

Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η παραπάνω πρότασή μας προτείνουμε το βιβλίο «γεωπονική επιστήμη και τεχνολογία» λόγω της σπουδαιότητάς του και του εξαιρετικού επιπέδου συγγραφής του, να εκδοθεί ως βοηθητικό βιβλίο, μαζί με το βιβλίο «Διδακτική των Γεωπονικών Μαθημάτων και Δεξιοτήτων» του ιδίου συγγραφέα, επειδή διορθώνει και λύνει πολλά από τα προβλήματα της διδασκαλίας των γεωπονικών μαθημάτων και των εργαστηρίων που είναι τόσο συνηθισμένα στα σχολεία μας. Τα δύο αυτά βιβλία είναι γραμμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελέσουν υποδειγματική ύλη και για τους άλλους κλάδους της τεχνολογικής εκπαίδευσης, όταν αποφασίσουν να γράψουν και τα δικά τους αντίστοιχα βιβλία. Θα είναι η αρχή για την εφαρμογή του θεσμού του τριπλού βιβλίου και ευκαιρία είναι να αρχίσει από τώρα δοκιμαστικά με τη χρήση των δύο αυτών πρότυπων και μοναδικών στο είδος τους βιβλίων που είναι έτοιμα.

Η πρότασή μας για τη Δευτεροβάθμια Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση

Οι ειδικότητες του Τεχνολογικού Λυκείου προσδιορίζονται κυρίως με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας σε συνεργασία με τα παραγωγικά Υπουργεία, τις ανάγκες του παραγωγικού περιβάλλοντος και τις ανάγκες της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξετάζεται σοβαρά η λειτουργία ειδικοτήτων σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες απασχόλησης, την υπάρχουσα ανεργία των νέων και τη διαρθρωτική ανεργία.

Τα προγράμματα σπουδών βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα

Τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων και να βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα.


Α' Τάξη

 Στην Α' τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου διδάσκονται 19 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας αντίστοιχα με αυτά της Α' τάξης του Νέου Λυκείου. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται η οριζόντια μετακίνηση μεταξύ των μαθητών των δύο τύπων λυκείου, που τελειώνουν την πρώτη τάξη. Έτσι οι μαθητές που προάγονται στη Β' τάξη του Νέου Λυκείου θα μπορούν να συνεχίσουν, εφόσον το επιθυμούν, στη Β' τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου και αντίστροφα.

 Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α' τάξης του Τεχνολογικού Λυκείου εμπλουτίζεται και με μαθήματα επιλογής/προσανατολισμού, που σχετίζονται με τους Τομείς της Β' τάξης. Καθένα από τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος και διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα. Οι μαθητές επιλέγουν, υποχρεωτικά, δύο από τα μαθήματα επιλογής/προσανατολισμού. Τα μαθήματα επιλογής/προσανατολισμού παρέχουν αυτοτελείς γνώσεις και δεξιότητες και δεν αποτελούν προϋπόθεση επιλογής Τομέα στη Β' τάξη. Σε κάθε Τεχνολογικό Λύκειο θα διδάσκονται μόνο εκείνα τα μαθήματα επιλογής/προσανατολισμού για τα οποία θα λειτουργούν αντίστοιχοι Τομείς στην Β' τάξη.

Το μάθημα επιλογής για τον τομέα μας είναι «Βασικές εφαρμογές γεωπονίας και ελέγχου τροφίμων» 3 ώρες.


Β' Τάξη

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ωρολόγιο πρόγραμμα β΄ τάξης τεχνολογικού λυκείου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΩΡΕΣ 6 (2 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5 ΩΡΕΣ (2 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ 4 ΩΡΕΣ (2 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΩΡΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1 ΩΡΑ

Γ' Τάξη

 Οι απόφοιτοι από το τμήμα «Ειδικότητας» να αποκτούν Απολυτήριο Τεχνολογικού Λυκείου και Πτυχίο επιπέδου 2, σύμφωνα με την οδηγία 36/2005 Ε.Ε., όπως αυτή ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ78/Α/25-5-2010).

 Οι απόφοιτοι του Τεχνολογικού Λυκείου, του τμήματος «Ειδικότητας» πρέπει να έχουν πρόσβαση στα Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την ήδη ισχύουσα διαδικασία, δηλαδή με ειδικές εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα. Τα δύο μαθήματα είναι γενικής παιδείας και τα άλλα δύο μαθήματα ειδικότητας. Τα μαθήματα ειδικότητας να έχουν μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ:


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 6 ΩΡΕΣ (3 ΘΕΩΡΙΑ +3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 2 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : 3 ΩΡΕΣ (2 ΘΕΩΡΙΑ+1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ : 4 ΩΡΕΣ (2 ΘΕΩΡΙΑ+2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: 2 ΩΡΕΣ(1 ΘΕΩΡΙΑ +1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 4 ΩΡΕΣ (2 ΘΕΩΡΙΑ +2ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 3 ΩΡΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2 ΩΡΕΣ


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 4 ΩΡΕΣ (2 ΘΕΩΡΙΑ+2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΖΩΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 4 ΩΡΕΣ(2 ΘΕΩΡΙΑ +2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 4 ΩΡΕΣ(2 ΘΕΩΡΙΑ+2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 4 ΩΡΕΣ (2 ΘΕΩΡΙΑ+2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 3 ΩΡΕΣ (2ΘΕΩΡΙΑ +1ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 3 ΩΡΕΣ (2 ΘΕΩΡΙΑ +1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 3 ΩΡΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2 ΩΡΕΣ

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ


ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ: 4 ΩΡΕΣ ( 2 ΘΕΩΡΙΑ +2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ: 4 ΩΡΕΣ (2 ΘΕΩΡΙΑ +2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 3 ΩΡΕΣ (2 ΘΕΩΡΙΑ + 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: 4 ΩΡΕΣ ( 2 ΘΕΩΡΙΑ +2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 3 ΩΡΕΣ (1 ΘΕΩΡΙΑ +2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 3 ΩΡΕΣ (1 ΘΕΩΡΙΑ +2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 3 ΩΡΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2 ΩΡΕΣ


Τμήμα Ειδίκευσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η σκέψη για προσθήκη ενός επιπλέον έτους ειδίκευσης στο Τεχνικό Λύκειο είναι πολύ παλιά. και έχει θεσμοθετηθεί στο Ν. 1566/1985, άρθρο 8 για το ΤΕΛ και στο άρθρο 7 για το ΕΠΛ.

Στο ΤΕΛ παρά το γεγονός ότι είχε νομοθετηθεί το 4ο έτος, εντούτοις δε λειτούργησε ποτέ, κυρίως λόγω της κατάργησης της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και της αδυναμίας της ενιαίας διοίκησης γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Στο ΕΠΛ λειτούργησε το έτος ειδίκευσης διότι εκεί η ανάγκη για ειδίκευση ήταν ακόμη μεγαλύτερη λόγω του ότι ο απόφοιτος του ΕΠΛ με τρία χρόνια σπουδές ελάμβανε μόνο Απολυτήριο Λυκείου, χωρίς κανένα επαγγελματικό δικαίωμα, σε αντίθεση με τον απόφοιτο του ΤΕΛ ο οποίος ελάμβανε Πτυχίο Ειδικότητας.

Με την κατάργηση των ΕΠ.Λ έπαψε να λειτουργεί το 4ο έτος ειδίκευσης αφήνοντας ένα κενό το οποίο μεγαλώνει, δεδομένου ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας και οι ανάγκες της αγοράς εργασίας επιβάλουν μεγαλύτερη εξειδίκευση

Το κενό αυτό καλύπτεται ως ένα σημείο από την μεταδευτεροβάθμια κατάρτιση, τα ΙΕΚ (δημόσια και ιδιωτικά) στα οποία όμως κατ΄ ανάγκη φοιτούν κυρίως οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων οι οποίοι δεν επέτυχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ δεν βρίσκουν συχνά στον τόπο κατοικίας τους ΙΕΚ με ειδικότητα αντίστοιχη αυτής που σπούδασαν στο ΕΠΑ.Λ.

Όλα αυτά τα μειονεκτήματα και οι αρρυθμίες της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης φαίνεται ότι θα εκλείψουν με την ψήφιση του νομοσχεδίου για το Τεχνολογικό Λύκειο

Η ανεπάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες της απαξίωσης της Δ.Τ.Ε.Ε. και οφείλεται στον περιορισμένο αριθμό ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικότητας. Αυτή η ανάγκη αύξησης γνώσεων και δεξιοτήτων οδηγεί στην αύξηση των ωρών διδασκαλίας η οποία πραγματοποιείται με προσθήκη ενός επιπλέον έτους στο Τεχνολογικό Λύκειο.

Στο 4ο έτος θα διδάσκονται μαθήματα ειδικότητας θεωρητικά και εργαστηριακά με πρακτική άσκηση ή /και με μαθητεία. Ουσιαστικά, το επιπλέον αυτό έτος εξασφαλίζει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, στοιχείο που για πολλά χρόνια αποτελεί ένα έλλειμμα ποιότητας και ασυμβατότητας με τα προσόντα που σήμερα απαιτούνται από την αγορά εργασίας.

Το 4ο έτος, το αποκαλούμενο και τμήμα Ειδίκευσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Τ.Ε.Ε.), προκύπτει από την ανάγκη διδασκαλίας εκτός από τα τεχνικά - επαγγελματικά μαθήματα και μαθημάτων γενικής παιδείας, αλλά και από την ανάγκη συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και δεν αποτελεί έτος κατάρτισης ή εξειδίκευσης, αλλά έτος ολοκλήρωσης της βασικής τεχνικής - επαγγελματικής ειδίκευσης. Για τον λόγο αυτό είναι ενταγμένο στη δομή του Τεχνολογικού Λυκείου, ως φυσική συνέχεια για την ολοκλήρωση της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης αυτής της βαθμίδας.

• Η φοίτηση στα τμήματα Ε.Τ.Ε.Ε. διαρκεί ένα έτος και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

• Σκοπός των τμημάτων Ε.Τ.Ε.Ε. είναι η παροχή προχωρημένων θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων που ολοκληρώνουν την εκπαίδευση σε μία ειδικότητα και εξασφαλίζουν επαγγελματική επάρκεια και αυτοτέλεια στους αποφοίτους τους.

• Στα τμήματα Ε.Τ.Ε.Ε. να διδάσκονται 27 ώρες μαθήματα ειδικότητας θεωρητικά και εργαστηριακά με πρακτική άσκηση/ή μαθητεία. Να διδάσκονται επίσης δύο μαθήματα επιλογής γενικής παιδείας, διάρκειας τριών ωρών το καθένα.

• Τα τμήματα Ε.Τ.Ε.Ε. να είναι ενταγμένα στη λειτουργική και διοικητική δομή του Τεχνολογικού Λυκείου. Χρησιμοποιούνται οι ίδιες υλικοτεχνικές υποδομές και το υπάρχον εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Η εργαστηριακή εκπαίδευση παρέχεται από το οικείο Σ.Ε.Κ. ή τα υπάρχοντα Σ.Ε.

• Η θεσμοθέτηση των ειδικοτήτων των τμημάτων Ε.Τ.Ε.Ε. και τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών να ρυθμίζονται από τα ίδια όργανα και με την ίδια διαδικασία που ισχύει για το Τεχνολογικό Λύκειο.

 Η αρχική έγκριση λειτουργίας ενός τμήματος Ε.Τ.Ε.Ε. να αποφασίζεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κάθε χρόνο τον μήνα Μάιο θα ανακοινώνονται τα τμήματα Ε.Τ.Ε.Ε. που πρόκειται να λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά. Η έγκριση λειτουργίας των τμημάτων Ε.Τ.Ε.Ε. γίνεται μετά από αίτηση του Διευθυντή του Τεχνολογικού Λυκείου, με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του οικείου Σ.Ε.Κ., για θέματα επάρκειας εργαστηριακού εξοπλισμού, βάσει προϋποθέσεων που θα οριστούν. Για την τελική έγκριση λειτουργίας ενός τμήματος Ε.Τ.Ε.Ε., εκτός των άλλων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή τουλάχιστον οκτώ (8) μαθητών σε κάθε τμήμα και μέχρι το ανώτατο όριο μαθητών που προβλέπει ο νόμος για το Τεχνολογικό Λύκειο. Όλα τα παραπάνω πρέπει να συμφωνεί και ο σχολικός σύμβουλος.

 Οι απόφοιτοι των τμημάτων Ε.Τ.Ε.Ε. να μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης, σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο για απόκτηση Πτυχίου και Πιστοποίηση επιπέδου προσόντων 3 σύμφωνα με την οδηγία 36/2005 Ε.Ε., όπως αυτή ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ78/Α/25-5-2010). Οι ερωτήσεις πιστοποίησης θα προέρχονται από τράπεζα θεμάτων. Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

 Οι απόφοιτοι των τμημάτων Ε.Τ.Ε.Ε. που θα έχουν αποκτήσει Πτυχίο και Πιστοποίηση να μπορούν να εισάγονται σε σχολές των Τ.Ε.Ι. σε αντίστοιχες ειδικότητες, χωρίς εξετάσεις και με προϋποθέσεις που θα οριστούν από το ΥΠΑΙΘΠ&Α και τα Α.Τ.Ε.Ι. Θα μπορούν επίσης να συνεχίσουν σε κάποιο Ι.Ε.Κ. για εξειδίκευση ή κατάρτιση στα νέα δεδομένα της ειδικότητάς τους.

 Τα τμήματα Ε.Τ.Ε.Ε. μπορούν να λειτουργούν και σε απογευματινή βάρδια με απόφαση του Διευθυντή του Τεχνολογικού Λυκείου και με σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Σ.Ε.Κ. σχετικά με τις δυνατότητες εργαστηριακής υποστήριξης των τμημάτων αυτών.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΗ Ε.Τ.Ε.Ε

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

(όλο το φάσμα της γεωργικής παραγωγής .... )

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

6. ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ

7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ –ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2. ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ

3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ


1.ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

2.ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ –ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Σας ευχαριστούμε πολύ, και πιστεύουμε ότι θα συμβάλουμε και εμείς στο καλύτερο αποτέλεσμα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π&Α.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

(Π.Ε.ΕΚ.ΤΕ.Γ)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Αντιπρόεδρος

Πνευματικού Σταυρούλα Ναούμης Γεώργιος

πηγή: esos.gr


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons