03/2015: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έναρξη ειδικότητας στα νοσηλευτικά ιδρύματα

Όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις εξής νομοθεσίες: 
ΦΕΚ Β’27/14-01-2015 & ΦΕΚ Β’ 408/24-03-2105

  • Πιστοποιητικό γέννησης, ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, ή φωτοτυπία διαβατηρίου, ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για μέλη οικογένειας Έλληνα ή υπηκόου κράτους- μέλους Ε.Ε), ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη, ή άδεια διαμονής κοινοτικού υπηκόου, ή  δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 81 του  Ν. 4251/2014 ΦΕΚ 80 Α΄), ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 83 και 85  του Ν. 4251/2014), ή προσωποπαγής άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 84 και 85  του Ν. 4251/2014), ή άδεια παραμονής επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88, 97 του Ν. 4251/2014), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του Ν. 4251/2014), ή κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρο 114 του Ν. 4251/2014).
  • Άδεια διαμονής υπηκόου τρίτης χώραςσύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4254/2014 ΦΕΚ 80 Α΄ (στα πλαίσια του προγράμματος D.A.C.).
  • Για πτυχία της ημεδαπής
: Φωτοαντίγραφο πτυχίου.
 • Για πτυχία που χορηγήθηκαν από κράτη-μέλη της Ε.Ε: Φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου  πτυχίου με φωτοαντίγραφο της επίσημης μετάφρασής του.
  • Για πτυχία που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός Ε.Ε: Φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου  με φωτοαντίγραφο της απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας με τα  απονεμόμενα των Ιατρικών Σχολών της χώρας.
  Όλα τα φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων δικαιολογητικών θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄).
·        Απόφαση τοποθέτησης-πρόσληψης.
·     Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή Βε­βαίωση ότι ο γιατρός πληρεί όλες τις νόμιμες προϋ­ποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα.
·        Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου (για τους εκπληρώσαντες) και πιστοποιητικό υποχρεωτικής προεκπαίδευσης.
·        Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου τύπου Α' (αυτε­πάγγελτη αναζήτηση).
·        Γνωματεύσεις Παθολόγου ή Γεν. Ιατρού και Ψυχιάτρου.
·        Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
·        Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α'(αυτεπάγγελτη αναζήτηση) από το οποίο να προ­κύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους έχοντες υποχρέωση) ή απαλλαγή τούτων ή ότι τελούν σε ισόχρονη της τοποθέτησης τους αναβολή στράτευσης. (Δεν ισχύει για πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών).
·        Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στην ίδια ή άλλη ειδι­κότητα (αν υπάρχει προϋπηρεσία).
·        Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελ­μα, ούτε κατέχει άλλη έμμισθη θέση.


πηγή: stithoskopio


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons