Σχέδιο Νόμου γι' απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας-Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση - Πανελλήνιες εξετάσεις για την έναρξη ειδικότητας

Το esos δημοσιεύει το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ την «Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας και εξειδικευσης συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών»,μέσα από το οποίο καθιερώνονται Πανελλήνιες Εξετάσεις για την έναρξη ειδικότητας.


Ειδικότερα το Σχέδιο Νόμου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί από τον υπουργό Υγείας, προς ψήφιση στη Βουλή (σ.σ. ενδεχομένως με κάποιος τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής), έχει ως εξής:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Ιατρικές ειδικότητεςΆρθρο 11 Ιατρικές ειδικότητες1. Ως ιατρικές ειδικότητες αναγνωρίζονται οι εξής: α) Αγγειοχειρουργική, β) Αιματολογία, γ) Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, δ) Ακτινολογία- Ιατρική Απεικόνιση, ε) Αλλεργιολογία Κλινική Ανοσολογία, στ) Αναισθησιολογία, ζ) Βιοπαθολογία –Εργαστηριακή Ιατρική, η) Γαστρεντερολογία, θ) Γενική - Οικογενειακή Ιατρική, ι) Δερματολογία – Αφροδισιολογία, ια) Ενδοκρινολογία – Διαβήτης - Μεταβολισμός, ιβ) Εσωτερική Παθολογία, ιγ) Ιατρική Γενετική, ιδ) Ιατρική της Εργασίας, ιε) Ιατροδικαστική, ιστ) Kαρδιολογία, ιζ) Κοινωνική Ιατρική-Δημόσια Υγεία, ιη) Κυτταρολογία, ιθ) Μαιευτική-Γυναικολογία, κ)Νευρολογία, κα) Νευροχειρουργική, κβ) Νεφρολογία, κγ) Ορθοπαιδική Χειρουργική και Τραυματολογία κδ) Ουρολογία κε) Οφθαλμολογία, κστ) Παθολογική Ανατομική, κζ) Παθολογική Ογκολογία, κη) Παιδιατρική, κθ) Παιδοψυχιατρική, λ) Πλαστική Χειρουργική, λα) Πνευμονολογία – Φυματιολογία, λβ) Πυρηνική Ιατρική, λγ) Ρευματολογία, λδ) Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, λε) Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, λστ) Χειρουργική, λζ) Χειρουργική Θώρακα, λη) Χειρουργική Παίδων, λθ) Ψυχιατρική, μ) Ωτορινολαρυγγολογία –Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου.


2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ. μπορεί να αναγνωρίζεται νέα ειδικότητα. Με όμοιο τρόπο μπορεί να καταργείται ειδικότητα και να ρυθμίζεται η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και η αναγνώριση του τίτλου της ειδικότητας στην οποία εκπαιδεύονται οι ιατροί κατά τη στιγμή της κατάργησης της και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.


3. Το γνωστικό αντικείμενο, η διάρκεια σπουδών και το είδος της εκπαίδευσης, θεωρητικής ή πρακτικής, για τις ειδικότητες της παραγράφου 1 καθορίζεται στο παράρτημα Ι του παρόντος.


4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της οικείας Επιστημονικής Κοινότητας, καθορίζεται το γνωστικό αντικείμενο κάθε ειδικότητας από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1, όπως και κάθε νέας ειδικότητας που αναγνωρίζεται, η διάρκεια εκπαίδευσης συνολικά και στα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα, το είδος της εκπαίδευσης, θεωρητικό ή πρακτικό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Εκπαιδευτικά Κέντρα, Εκπαιδευτικές Μονάδες, εκπαίδευση.Άρθρο 12 Εκπαιδευτικά Κέντρα και Εκπαιδευτικές Μονάδες


1. Η εκπαίδευση των ιατρών για τη λήψη ειδικότητας πραγματοποιείται σε «Εκπαιδευτικά Κέντρα» που αποτελούνται από «Εκπαιδευτικές Μονάδες».2. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο παρέχει εκπαίδευση για τη λήψη κύριας ειδικότητας και αποτελείται από Εκπαιδευτικές Μονάδες. Ως τέτοιες μπορούν να οριστούν νοσοκομεία της ίδιας ή όμορων Υγειονομικών Περιφερειών ή Κλινικές ή Τμήματα ή Εργαστήρια ή Μονάδες του ίδιου ή περισσότερων νοσοκομείων, της ίδιας ή όμορων Υγειονομικών Περιφερειών. Σε κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο εκτελούνται όλες οι απαραίτητες ιατρικές πράξεις για την πρακτική εξάσκηση των ειδικευομένων. Κατ’ εξαίρεση, μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Κοινότητας μπορεί να ταυτίζεται ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο με μια Εκπαιδευτική Μονάδα.3. Οι Εκπαιδευτικές Μονάδες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:α. είναι σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή σε νοσοκομεία της παραγράφου 10 και 11 του άρθρου 13 του ν.2889/2001 (Α΄ 37) ή σε στρατιωτικά νοσοκομεία ή στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) ή στο Ινστιτούτο Έρευνας Νοσημάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλισης της Εργασίας (Ι.Ε.Ν.Θ.Υ.Α.Ε.) ή σε νοσοκομεία νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


β. διαθέτουν υλικοτεχνική υποδομή αναγκαία και απαραίτητη για την εφαρμογή του προκαθορισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.γ. λειτουργούν στο νοσοκομείο τμήματα και άλλων ειδικοτήτων, που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη συγκροτημένης σφαιρικής αντίληψης από τον ειδικευόμενο πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς του.


δ. στελεχώνονται με Συντονιστή Διευθυντή ή Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και έναν ακόμη τουλάχιστον ειδικευμένο ιατρό, που κατέχουν οργανική θέση στη συγκεκριμένη Εκπαιδευτική Μονάδα. Διευθυντής του ΕΣΥ δύναται να αντικαθιστά προσωρινά τον Συντονιστή Διευθυντή όταν για οποιοδήποτε λόγο είναι κενή η θέση, για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες. Σε κάθε άλλη περίπτωση αναστέλλεται η λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας και οι ειδικευόμενοι μεταφέρονται σε άλλες εκπαιδευτικές μονάδες με ευθύνη της οικείας ΥπΕ.


ε. Ειδικά όταν πρόκειται για Εκπαιδευτικές Μονάδες προαπαιτούμενης εκπαίδευσης ή Μονάδες Ειδικών γνωστικών αντικειμένων, αυτές μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερα του ενός Εκπαιδευτικά Κέντρα όλων των ειδικοτήτων ανεξαρτήτως Υγειονομικής Περιφέρειας.4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Κοινότητας της αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα, γενικά και ειδικά, για κάθε ειδικότητα, κριτήρια επιλογής Τμημάτων, Κλινικών ή Εργαστηρίων των αναφερομένων στην περίπτωση α της παραγράφου 3 του παρόντος νοσοκομείων ως Εκπαιδευτικών Μονάδων.5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται τα Εκπαιδευτικά Κέντρα και οι ανήκουσες σε αυτά Εκπαιδευτικές Μονάδες μετά από γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Κοινότητας της αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας.


Άρθρο 13 Επιτροπές Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Μονάδων


1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Ιατρικής Εταιρίας κάθε αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας, συστήνονται «Επιτροπές Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (ΕΠ.ΑΞ.Ε.Μ.) με αρμοδιότητα την αξιολόγηση του έργου των Εκπαιδευτικών Κέντρων, των Εκπαιδευτικών Μονάδων και των εκπαιδευτών. Οι Επιτροπές αυτές είναι τριμελείς και αποτελούνται από έναν ιατρό καθηγητή Πανεπιστημίου, δυο ιατρούς του ΕΣΥ με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή, με τους αναπληρωτές τους, και έχουν τριετή θητεία. Τα μέλη των ως άνω επιτροπών πρέπει να είναι υπεύθυνοι εκπαιδευτικών μονάδων.2. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία χρόνια. Εάν κάποια Εκπαιδευτική Μονάδα κρίνεται ακατάλληλη, αίρεται προσωρινά ο χαρακτηρισμός της ως τέτοιας και δεν διορίζονται νέοι ειδικευόμενοι. Μετά από αίτηση του Διοικητή του νοσοκομείου, στο οποίο ανήκει η Εκπαιδευτική Μονάδα, αυτή επαναξιολογείται. Εάν κριθεί και πάλι ακατάλληλη παύει οριστικά ο χαρακτηρισμός της ως Εκπαιδευτικής Μονάδας με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ, και οι ειδικευόμενοι μεταφέρονται σε άλλη εκπαιδευτική μονάδαΆρθρο 14 Κανονισμός λειτουργίας των Εκπαιδευτικών ΚέντρωνΜε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Κοινότητας της αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας, εγκρίνεται ο Κανονισμός λειτουργίας κάθε Εκπαιδευτικού Κέντρου. Σε αυτόν περιγράφονται το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών και των ειδικευομένων, ο αριθμός των ειδικευομένων σε κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης.


Άρθρο 15 Ενιαία τοποθέτηση υποψηφίων για εκπαίδευση1. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με κυκλική εναλλαγή των ειδικευομένων στις Εκπαιδευτικές Μονάδες. Ο διορισμός του υποψηφίου είναι ενιαίος για όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προαπαιτούμενες ασκήσεις σε άλλες ειδικότητες και γίνεται σε ένα από τα νοσοκομεία που ανήκουν στο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Ο ειδικευόμενος συμμετέχει στην εφημερία της Εκπαιδευτικής Μονάδας στην οποία εκπαιδεύεται εκάστοτε και αποζημιώνεται από το νοσοκομείο στο οποίο αυτή ανήκει.2. Ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης κατά την κυκλική εναλλαγή σε Εκπαιδευτική Μονάδα κάθε κύριας ειδικότητας είναι έξι μήνες. Εξαιρούνται οι Ειδικότητες Ιατρικής της Εργασίας, Κοινωνικής Ιατρικής και Γενικής- Οικογενειακής Ιατρικής.


3. Προκειμένου να κατανεμηθούν οι υποψήφιοι για ειδίκευση ιατροί στα Εκπαιδευτικά Κέντρα, οι κενές θέσεις κάθε Εκπαιδευτικού Κέντρου ανακοινώνονται από τη Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιούνιο. Οι νέοι ειδικευόμενοι αναλαμβάνουν υπηρεσία στα Εκπαιδευτικά Κέντρα ετησίως κατά τους μήνες Ιανουάριο και Ιούλιο.Άρθρο 16 Καθορισμός αριθμού θέσεων ειδίκευσης πανελληνίως και ανά Εκπαιδευτικό Κέντρο


Για τον ορισμό των Εκπαιδευτικών Κέντρων και την κατανομή των θέσεων ειδικευμένων ιατρών σε αυτά, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός θέσεων ειδίκευσης ανά την επικράτεια. Αυτός καθορίζεται με βάση τα εξής κριτήρια:α) τις ανάγκες του πληθυσμού για ιατρούς κάθε ειδικότητας, όπως αυτές ορίζονται από τα διεθνώς αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα σε συνδυασμό με τον υγειονομικό χάρτη της χώρας,


β) τις δυνατότητες των Εκπαιδευτικών Κέντρων για επαρκή πρακτική εκπαίδευση,


γ) την ευθεία συνάρτηση με τον αριθμό των φοιτητών ιατρικής στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματαΆρθρο 17 Συντονιστής Εκπαίδευσης, Αναπληρωτής Συντονιστής, Συμβούλιο Εκπαίδευσης


1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας κατά περίπτωση Υγειονομικής Περιφέρειας, ορίζεται «Συντονιστής Εκπαίδευσης» σε κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο, με τριετή θητεία, για την εποπτεία και το συντονισμό της εκπαίδευσης των ειδικευομένων. Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής ή Συντονιστής Διευθυντής του Ε.Σ.Υ., που διευθύνει Τμήμα, Κλινική ή Εργαστήριο ή Κέντρο Υγείας που έχει οριστεί ως Εκπαιδευτική Μονάδα του συγκεκριμένου Κέντρου.2. Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης της κάθε ειδικότητας επικουρείται στο έργο του από έναν «Αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης», που ορίζεται σε κάθε Εκπαιδευτική Μονάδα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας και εισήγηση του Συντονιστή Εκπαίδευσης. Ως Αναπληρωτές Συντονιστές μπορεί να οριστούν ιατροί που κατέχουν οργανική θέση στην Εκπαιδευτική Μονάδα και μπορεί να υπηρετούν σε οποιαδήποτε βαθμίδα του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι..3. Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης με τους Αναπληρωτές Συντονιστές απαρτίζουν το «Συμβούλιο Εκπαίδευσης».


4. Οι Αναπληρωτές Συντονιστές έχουν επιπρόσθετα την ευθύνη και των ειδικευομένων που δεν εκπαιδεύονται στην Εκπαιδευτική Μονάδα για την κύρια εκπαίδευσή τους, αλλά στο πλαίσιο της προαπαιτούμενης εκπαίδευσης ή των ειδικών γνωστικών αντικειμένων του εκπαιδευτικού τους προγράμματος.


5. Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:α. καταρτίζει το πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των ειδικευόμενων.


β. καθορίζει το πρόγραμμα εναλλαγής των ειδικευόμενων στις Εκπαιδευτικές Μονάδες του Εκπαιδευτικού Κέντρου, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την απόκτηση της ειδικότητας. γ. τοποθετεί τους ειδικευόμενους στις Εκπαιδευτικές Μονάδες. Όταν οι Εκπαιδευτικές Μονάδες στις οποίες τοποθετείται ένας ειδικευόμενος ανήκουν στο ίδιο νοσοκομείο κοινοποιεί την απόφασή του στη Διοίκηση του νοσοκομείου. Όταν οι Εκπαιδευτικές Μονάδες ανήκουν σε διαφορετικά νοσοκομεία, της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Εκπαίδευσης, αφού ληφθεί υπόψη η προτίμηση του ειδικευόμενου και η οικογενειακή του κατάσταση. δ. εκδίδει πιστοποιητικό περάτωσης της εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα πιστοποιητικά των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων και το Βιβλιάριο Εκπαίδευσης του ειδικευόμενου.6. Για όσες ειδικότητες προαπαιτείται άσκηση πάνω από δώδεκα μήνες στην εσωτερική παθολογία ή χειρουργική, η άσκηση αυτή μπορεί να γίνεται σε Εκπαιδευτικές Μονάδες, που έχουν αναγνωρισθεί ως επαρκείς για την εκπαίδευση ιατρών για δύο τουλάχιστον έτη της κυκλικής εναλλαγής στην ειδικότητα εσωτερικής παθολογίας ή χειρουργικής. Οι εκπαιδευτικές μονάδες αυτής της κατηγορίας μπορεί να δέχονται ειδικευόμενους από περισσότερα του ενός Εκπαιδευτικά Κέντρα διαφορετικών κυρίων ειδικοτήτων της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας.7. Όταν προβλέπεται εκπαίδευση των ειδικευομένων σε επί μέρους γνωστικό αντικείμενο για διάστημα μέχρι δώδεκα μηνών, τότε η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιείται σε Εκπαιδευτική Μονάδα νοσοκομείου, το οποίο συμμετέχει στο Εκπαιδευτικό Κέντρο για τη χορήγηση της κύριας ειδικότητας. Ο ειδικευόμενος τοποθετείται ως υπεράριθμος. Κατά την διάρκεια της άσκησης στις Εκπαιδευτικές Μονάδες των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, οι ειδικευόμενοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημερίας της Εκπαιδευτικής Μονάδας της κύριας ειδικότητας του ιδίου νοσοκομείου.8. Με ομόφωνη, αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Εκπαίδευσης, η οποία λαμβάνεται πριν παρέλθει το ήμισυ του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης, μπορεί να συνιστάται σε ειδικευόμενο η αλλαγή ειδικότητας για σοβαρούς λόγους αναγόμενοι στο πρόσωπο ή στις δεξιότητες του ειδικευόμενου που αναφέρονται ειδικώς στην απόφαση. Ο ειδικευόμενος δικαιούται να υποβάλλει ένσταση στο ΚΕ.Σ.Υ.. Την ένσταση εξετάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ., το οποίο αποφασίζει ομόφωνα μετά από εισήγηση της οικείας Επιστημονικής Κοινότητας. Εάν αποφασιστεί η διακοπή της εκπαίδευσης, ο ειδικευόμενος δικαιούται να καταλάβει νέα θέση, σε άλλη ειδικότητα, όμως δεν αμείβεται για τόσο χρόνο, όσο υπηρέτησε στην αρχική τοποθέτησή του.Άρθρο 18 Βιβλιάριο Εκπαίδευσης Ειδικευομένου1. Για κάθε ειδικευόμενο τηρείται «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης», στο οποίο καταγράφεται το περιεχόμενο της εκπαίδευσής του, η απόδοση και η πρόοδός του, καθώς και η αντίστοιχη δραστηριότητα των εκπαιδευτών του. Ειδικότερα, γίνεται υποχρεωτικά λεπτομερής καταγραφή των χειρουργικών και παρεμβατικών πράξεων, που ο ειδικευόμενος εκτέλεσε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του.


2. Η τήρηση του Βιβλιαρίου Εκπαίδευσης πραγματοποιείται από το Συντονιστή Εκπαίδευσης και τους Αναπληρωτές Συντονιστές και είναι υποχρεωτική, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση ή τη συνέχιση της λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου και των Εκπαιδευτικών Μονάδων.3. Ο ειδικευόμενος ιατρός δικαιούται να λαμβάνει γνώση των σχολίων, που εγγράφονται στο Βιβλιάριο Εκπαίδευσης και να διατυπώνει έγγραφες παρατηρήσεις, οι οποίες φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο, που τηρείται στο Εκπαιδευτικό Κέντρο και καταχωρούνται σε περίληψη στο Βιβλιάριο Εκπαίδευσης.


5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Κοινότητας της αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας, καθορίζεται ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο του Βιβλιαρίου Εκπαίδευσης για κάθε ειδικότητα. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος συμπλήρωσης αυτού, καταχώρησης των κρίσεων των εκπαιδευτών, των παρατηρήσεων των ειδικευομένων και των τελικών κρίσεων της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Έναρξη εκπαίδευσης για τη λήψη ειδικότηταςΆρθρο 19 1.Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα μπορούν να εκπαιδευτούν σε μία από τις ειδικότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 2.


Οι θέσεις εκπαίδευσης στις ειδικότητες του άρθρου 3 καταλαμβάνονται με βάση δύο συστήματα: α. το έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υφιστάμενο σύστημα κατάταξης σε πίνακες με σειρά προτεραιότητας (εφεξής «λίστα»), β. από τον ......................, μετά από πανελλαδικές εξετάσεις. Η συμμετοχή σε αυτές δεν αποκλείει την κατάληψη θέσεως με βάση το σύστημα πινάκων σειράς προτεραιότητας. 3. Οι θέσεις που κενώνονται στις Εκπαιδευτικές Μονάδες απο τον .............του έτους .........., διατίθενται με βάση και τα δύο συστήματα ως εξης 20% απο τους επιτυχόντες και 80% από τη λίστα, στο δευτερο χρονο 35% απο τους επιτυχοντες και 65% απο τη λιστα, στον τριτο χρονο 50% απο τους επιτυχόντες και 50% απο τη λιστα, στον τεταρτο χρονο 65% απο τους επιτυχόντες και 35% απο τη λιστα, στον πέμπτο χρονο στον 80% απο τους επιτυχόντες και 20% απο τη λιστα και απο τον έκτο χρονο και εφεξής η λιστα καταργείται. 4. Οι λεπτομερειες για την με βαση την παράγραφο 3 κατανομή των θέσεων κεθορίζεται με υπουργική απόφαση. Αρθρο Πανελλαδικές εξετάσεις Οι πανελλήνιες εξετάσεις για την έναρξη ειδικότητας διεξάγονται ως ακολούθως:1. Είναι γραπτές και πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Μάιο και Νοέμβριο, μετά από προκήρυξη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στις έδρες των υγειονομικών περιφερειών και στην Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το αργότερο ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής. Οι εξετασεις διενεργούνται σε τρεις ομάδες υποψηφίων ανα τομεα ειδικοτήτων: παθολογικος, χειρουργικές και εργαστηριακές.


2. Η εξεταστέα ύλη βασίζεται σε εκείνη, που προβλέπεται από τα οικεία αναλυτικά προγράμματα των Ιατρικών Σχολών της χώρας.


3. Διενεργούνται με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε τετράδιο ειδικού τύπου με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο), που καλύπτει τα στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων.


4. Η βαθμολόγηση του γραπτού δοκιμίου γίνεται σε κλίμακα από μηδέν (0), ως ο χαμηλότερος βαθμός, έως και εκατό (100), ως ο υψηλότερος βαθμός. Δεν ισχύει βάση επιτυχίας.5. Οι υποψήφιοι στις πανελλήνιες εξετάσεις έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν με σειρά προτεραιότητας όλες τις διαθέσιμες θέσεις των Εκπαιδευτικών Κέντρων σε πέντε κατ’ ανώτατο όριο διαφορετικές κύριες ειδικότητες. Η δήλωση πραγματοποιείται εντός πέντε ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.6. Οι θέσεις πληρούνται με βάση τη βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων. Ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία καταλαμβάνει τη θέση της πρώτης προτίμησής του. Εάν ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι για το ίδιο Εκπαιδευτικό Κέντρο συνυπολογίζεται η σειρά προτίμησης με την οποία δήλωσε ο κάθε υποψήφιος το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Επί νέας ισοβαθμίας διορίζονται όλοι και αναστέλλεται η προκήρυξη των ισαρίθμων επόμενων κενών θέσεων του κέντρου που προορίζονται για το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων.


7. Παραίτηση επιτυχόντος από τη θέση διορισμού καταλείπει τη θέση κενή. Κάθε παραίτηση από θέση ειδικευόμενου ιατρού πριν το διορισμό του αποκλείει τη συμμετοχή του στις επόμενες πανελλήνιες εξετάσεις. Σε παραίτηση μετά το διορισμό συνεπάγεται την αφαίρεση του δικαιώματος στον παραιτηθέντα της έμμισθης υπηρεσίας σε άλλη θέση για όσο χρονικό διάστημα υπηρέτησε στην θέση από την οποία παραιτήθηκε.


Άρθρο Οργάνωση Πανελληνίων ΕξετάσεωνΤην οργάνωση Πανελληνίων Εξετάσεων αναλαμβάνει η Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Υπουργική απόφαση καθορίζει τη διαδικασια διενέργειας των εξεταςεων.


Άρθρο 20 Υπεράριθμοι ειδικευόμενοιΤοποθέτηση γιατρού για ειδίκευση, πέρα από τις θέσεις που προβλέπονται για ειδικευόμενους σε κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο απαγορεύεται. Εξαιρούνται οι μόνιμοι γιατροί των ενόπλων δυνάμεων, που με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., μπορούν να τοποθετούνται ως υπεράριθμοι άμισθοι. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των ιατρών αυτών σε κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο. Η τοποθέτηση των ειδικευομένων γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου όπου υφίσταται το Εκπαιδευτικό Κέντρο, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων. Εξαιρούνται επίσης οι αλλοδαποί ιατροί, οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των υποτροφιών κατά ειδικότητα και το ύψος της υποτροφίας.Άρθρο 21 Απονομή της ιατρικής ειδικότητας1. Ο τίτλος της ιατρικής ειδικότητας απονέμεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν.4025/2011 (Α΄ 228). Προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση του χρόνου εκπαίδευσης του ειδικευόμενου και η επιτυχής συμμετοχή του σε εξετάσεις.2.Οι εξετάσεις διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο, στην έδρα της 1ης και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας για όσους ιατρούς εκπαιδεύτηκαν σε Εκπαιδευτικά Κέντρα της 1ης , 2ης , 6ης και 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας και στην έδρα της 3ης και της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας για όσους ιατρούς εκπαιδεύτηκαν σε Εκπαιδευτικά Κέντρα της 3ης, 4ης και 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας.


3. Οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι προφορικες εξετασεις μπορει να συνδιαζονται και με γραπτες με αποφαση της Επιστημονικης Ιατρικής Εταιρείας. Οι γραπτές εξετάσεις προηγούνται των προφορικών και γίνονται με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής από όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της αντίστοιχης ειδικότητας. Η επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις προφορικές.4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., που εκδίδεται μετά από εισήγηση της οικείας Επιστημονικής Κοινότητας, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και των Ιατρικών Σχολών που εδρεύουν στις Υγειονομικές Περιφέρειες της παραγράφου 2 του παρόντος, συνιστώνται δύο τριμελείς Επιτροπές Εξετάσεων για κάθε ειδικότητα, με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, οι οποίες αποτελούνται από ένα ή δύο Συντονιστές Εκπαίδευσης, Συντονιστές Διευθυντές Εκπαιδευτικής Μονάδας που ανήκει στο Ε.Σ.Υ. και ένα ή δύο μέλη με βαθμό Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή των Ιατρικών Σχολών της ίδιας ειδικότητας. Τα μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε χώρο που ορίζει η Εκπαιδευτική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ.5. Η βαθμολογία της επιτροπής (Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα) αποτελεί την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Για τη διαμόρφωσή της λαμβάνονται υπόψη: α) οι γραπτές εξετάσεις, β) οι προφορικές εξετάσεις και γ) οι καταχωρήσεις και οι παρατηρήσεις στο «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης».6. Όσοι υποψήφιοι δεν πέτυχαν στις εξετάσεις έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε επόμενες εξετάσεις. Όσοι αποτυγχάνουν για τρίτη φορά, προκειμένου να προσέλθουν εκ νέου σε εξετάσεις, υποχρεούνται να επαναλάβουν την εκπαίδευσή τους για έξι μήνες και επανατοποθετούνται ως άμισθοι υπεράριθμοι σε Εκπαιδευτικά Κέντρα, μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται στην έδρα της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, όπου εκπαιδεύτηκαν τον τελευταίο χρόνο της κύριας ειδικότητας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ Έναρξη εκπαίδευσης για τη λήψη ειδικότητας Άρθρο Έναρξη εκπαίδευσης για τη λήψη ειδικότητας1. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα μπορούν να εκπαιδευτούν σε μία από τις ειδικότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 3.


2. Οι θέσεις εκπαίδευσης στις ειδικότητες του άρθρου 3 καταλαμβάνονται με βάση δύο συστήματα: α. το έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υφιστάμενο σύστημα κατάταξης σε πίνακες με σειρά προτεραιότητας (εφεξής «λίστα»), β. από τον ......................, μετά από πανελλαδικές εξετάσεις. Η συμμετοχή σε αυτές δεν αποκλείει την κατάληψη θέσεως με βάση το σύστημα πινάκων σειράς προτεραιότητας.


3. Οι θέσεις που κενώνονται στις Εκπαιδευτικές Μονάδες απο τον .............του έτους .........., διατίθενται με βάση και τα δύο συστήματα ως εξης 20% απο τους επιτυχόντες και 80% από τη λίστα, στο δευτερο χρονο 35% απο τους επιτυχοντες και 65% απο τη λιστα, στον τριτο χρονο 50% απο τους επιτυχόντες και 50% απο τη λιστα, στον τεταρτο χρονο 65% απο τους επιτυχόντες και 35% απο τη λιστα, στον πέμπτο χρονο στον 80% απο τους επιτυχόντες και 20% απο τη λιστα και απο τον έκτο χρονο και εφεξής η λιστα καταργείται.4. Οι λεπτομερειες για την με βαση την παράγραφο 3 κατανομή των θέσεων κεθορίζεται με υπουργική απόφαση.Αρθρο Πανελλαδικές εξετάσειςΟι πανελλήνιες εξετάσεις για την έναρξη ειδικότητας διεξάγονται ως ακολούθως:


1. Είναι γραπτές και πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Μάιο και Νοέμβριο, μετά από προκήρυξη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στις έδρες των υγειονομικών περιφερειών και στην Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το αργότερο ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής. Οι εξετασεις διενεργούνται σε τρεις ομάδες υποψηφίων ανα τομεα ειδικοτήτων: παθολογικος, χειρουργικές και εργαστηριακές.


2. Η εξεταστέα ύλη βασίζεται σε εκείνη, που προβλέπεται από τα οικεία αναλυτικά προγράμματα των Ιατρικών Σχολών της χώρας.3. Διενεργούνται με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε τετράδιο ειδικού τύπου με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο), που καλύπτει τα στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων.


4. Η βαθμολόγηση του γραπτού δοκιμίου γίνεται σε κλίμακα από μηδέν (0), ως ο χαμηλότερος βαθμός, έως και εκατό (100), ως ο υψηλότερος βαθμός. Δεν ισχύει βάση επιτυχίας.5. Οι υποψήφιοι στις πανελλήνιες εξετάσεις έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν με σειρά προτεραιότητας όλες τις διαθέσιμες θέσεις των Εκπαιδευτικών Κέντρων σε πέντε κατ’ ανώτατο όριο διαφορετικές κύριες ειδικότητες. Η δήλωση πραγματοποιείται εντός πέντε ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.6. Οι θέσεις πληρούνται με βάση τη βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων. Ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία καταλαμβάνει τη θέση της πρώτης προτίμησής του. Εάν ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι για το ίδιο Εκπαιδευτικό Κέντρο συνυπολογίζεται η σειρά προτίμησης με την οποία δήλωσε ο κάθε υποψήφιος το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Επί νέας ισοβαθμίας διορίζονται όλοι και αναστέλλεται η προκήρυξη των ισαρίθμων επόμενων κενών θέσεων του κέντρου που προορίζονται για το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων.


7. Παραίτηση επιτυχόντος από τη θέση διορισμού καταλείπει τη θέση κενή. Κάθε παραίτηση από θέση ειδικευόμενου ιατρού πριν το διορισμό του αποκλείει τη συμμετοχή του στις επόμενες πανελλήνιες εξετάσεις. Σε παραίτηση μετά το διορισμό συνεπάγεται την αφαίρεση του δικαιώματος στον παραιτηθέντα της έμμισθης υπηρεσίας σε άλλη θέση για όσο χρονικό διάστημα υπηρέτησε στην θέση από την οποία παραιτήθηκε.


Άρθρο Οργάνωση Πανελληνίων Εξετάσεων


Την οργάνωση Πανελληνίων Εξετάσεων αναλαμβάνει η Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Υπουργική απόφαση καθορίζει τη διαδικασια διενέργειας των εξεταςεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Αρθρο 22 Εξειδικευσεις (fellowships)1. Η εξειδικευση αποτελει περίοδο ιατρικής εκπαιδευσης που μπορει να συμμετασχει γιατρος που εχει περασει επιτυχως τις εξετασεις μιας κυριας ειδικοτητας, μετα τη συμπληρωση του απαραιτητου χρονου εκπαιδευσης κατά το αρθρ 30 του παρόντος2. Η εξειδικευση μπορει να γίνει στις υποειδικότητες που είναι αναγνωρισμενες από την Ευρωπαικη Ενωση Ιατρικων Ειδικοτήτων και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγειας υστερα από προταση του ΚΕΣΥ. Εξειδικευσεις σε αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές της Ευρωπαίκης Ενωσης Ιατρικών Ειδικοτήτων ορίζονται με Υπουργική απόφαση υστερα από αιτιολόγημενη εισήγηση της Ιατρικής Εταιρείας της κυριας ειδικότητας που ανήκει η εξειδίκευση και προτασης του ΚΕΣΥ.3. Η εκπαίδευση στις εξειδικευσεις παρέχεται σε ειδικά αναγνωρισμενα κεντρα Πανεπιστημιακων Τμημάτων ή Τμηματων του ΕΣΥ που αποδεδειγμενα εχουν αντιστοιχο με την εξειδικευση κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Η εκπαίδευση των ειδικευμενων γιατρων στις εξειδικευσεις μπορει να διαρκει όχι λιγότερο από ένα ετος και όχι περισσοτερο από δύο.


4. Για την συμμετοχη σε πρόγραμμα εκπαιδευσης σε εξειδίκευση ,κάθε εκπαιδευτικό κέντρο υποβάλλει στο ΚΕΣΥ το αντιστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τα διεθνη πρότυπα και τη δυνατότητα του να ανταποκριθει στις ανάγκες του προγράμματος αυτου με βαση τα πεπραγμενα του της τελευταιας 5ετίας. Ιδιαιτερα λαμβανεται υπόψιν η διεθνης δραστηριοτητα του εκπαιδευτικου κεντρου.5. Το ΚΕΣΥ με βαση τις προδιαγραφες της παραγράφου 4 εγκρινει τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού κέντρου να παρεχει εκπαιδευση εξειδίκευσης και εισηγειται στον υπουργό για την εκδοση της αντίστοιχης υπουργικής απόφασης. Με την ιδια απόφαση γίνεται και η σύσταση των αντιστοιχων θεσεων που διαρκουν για την ολοκλήρωση δύο κύκλων εκπαίδευσης., μετα την συμπλήρωση των οποίων το εκπαιδευτικό κέντρο αξιολογείται συνδιαστικα σύμφωνα με το αρθρο 13 και την παράγραφο 3 του αρθρου 22 του παροντος. Μετα από εισηγηση του ΚΕΣΥ υστερα από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου στο οποίο ανηκει το εκπαιδευτικό εργο μπορει να συσταθει θεση εξειδικευσης ή να μετατρεπεται θεση ειδικευομένου σε θεση γιατρού προς εξειδικευση.6. Σε κάθε εκπαιδευτικο κέντρο μπορει να εκπαιδεύεται μονον ενας γιατρος σε κάθε εκπαιδευτικό κύκλο.7. Σε κάθε εκπαιδευτικό κέντρο μπορει να δημιουργούνται θέσεις για εξειδίκευση χρηματοδοτούμενες από κοινωφελή ιδρυματα, υστερα από εισηγηση του ΚΕΣΥ και υπουργική απόφαση. ( η συνυπογραφη πρωτοκολου συνεργασιας μεταξυ νοσοκομειου – Υπουργειου ??????)


8. Οι εγκεκριμενες θέσεις προς εξειδικευση προκηρύσσονται δημόσια στο πρωτο 15νθήμερο εκαστου ετους με προθεσμία ενός μηνος και έναρξη την 15η Ιανουαρίου του επομένου έτους.


9. Η επιλογή γίνεται από ειδικο συμβούλιο επιλογης που αποτελείται από τον Συντονιστη Διευθυντη του Τμηματος στο οποιο αντιστοιχει η θεση (και εισηγητή), τον Προεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομειου και τον Διευθυντή του αντίστοιχου τομεα. Η επιλογή βασίζεται στο βιογραφικό του υποψηφίου και στην συνεντευξη, (είναι δε τελεσιδικη.)10. Μετα το τέλος της εκπαιδευσης ο εκπαιδευομενος υποβάλλεται σε εξεταστική δοκιμασία από τριμελη εξεταστική επιτροπή που ορίζεται από την αντιστοιχη επιστημονικη ιατρική εταιρεια που ανηκει η εξειδικευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ Συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευσηΆρθρο 23 Συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη


Καθιερώνεται η «Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση και Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη» (Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α), με σκοπό ο ειδικευμένος ιατρός να τυχαίνει συνεχούς επιστημονικής ενημέρωσης, διεύρυνσης της επιστημονικής γνώσης του και των τεχνικών δεξιοτήτων του και παρακολούθησης των εξελίξεων που αφορούν στην επιστήμη και την ειδικότητά του, η οποία περιλαμβάνει ατομικές ή συλλογικές επιστημονικές δραστηριότητες, και, ιδίως, την παρακολούθηση ετήσιων προγραμμάτων, σεμιναρίων και συνεδρίων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και τη δημοσίευση άρθρων και εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά. Το σύνολο των δραστηριοτήτων της Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α πρέπει να εξασφαλίζει ευκαιρίες ενημέρωσης όλων των ειδικευμένων ιατρών της χώρας.Άρθρο 24 Προγράμματα Σ.Ι.Ε-Σ.Ε.Α.1. Τα προγράμματα Σ.Ι.Ε-Σ.Ε.Α. είναι ειδικά ή πολυθεματικά, καλύπτουν ευρύ φάσμα των ενδιαφερόντων των ιατρών, καθώς και όλο το πεδίο γνώσεων της κάθε ειδικότητας και περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική κλινική εκπαίδευση.


Καταρτίζονται από τις Επιστημονικές Κοινότητες. Εξειδικευμένα, και διεπιστημονικά προγράμματα μπορεί να καταρτίζονται από τις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων της χώρας, τα δημόσια Νοσοκομεία και άλλους οργανωτές τέτοιων προγραμμάτων. Με ευθύνη της Επιτροπής Εκπαίδευσης του ΚΕ.Σ.Υ. καταρτίζονται καταστάσεις συνεδρίων, σεμιναρίων και συμποσίων κάθε ειδικότητας ή εξειδεικευμένα, διακοινοτικά και διεπιστημονικά, που πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και διεθνώς. Κάθε προτεινόμενη δραστηριότητα Σ.Ι.Ε-Σ.Ε.Α. υποβάλλεται στην Επιτροπή Εκπαίδευσης, προκειμένου να αξιολογηθεί και να συμπεριληφθεί σε ενιαίο πρόγραμμα. Οι εγκεκριμένες από την Επιτροπή Εκπαίδευσης καταστάσεις γνωστοποιούνται στην οικεία Επιστημονική Κοινότητα.2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη της Επιτροπής Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση των Επιστημονικών Κοινοτήτων ορίζονται οι δραστηριότητες της Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α και τα κριτήρια της αξιολόγησης τους και κατατάσσονται αυτές σε βαθμολογική κλίμακα, βάσει της οποίας χορηγείται συγκεκριμένη βαθμολογία (μόρια) στους ιατρούς, που συμμετέχουν ή τις παρακολουθούν.Άρθρο 25 Βεβαίωση παρακολούθησης1. Οι ειδικευμένοι ιατροί που παρακολουθούν τη «Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση και Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη» (Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α), λαμβάνουν μετά από αίτησή τους βεβαίωση παρακολούθησης της δραστηριότητας της Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α, από τον φορέα διοργάνωσής της.


2. Κάθε ειδικευμένος ιατρός καταθέτει ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως τις βεβαιώσεις παρακολούθησης της προηγούμενης παραγράφου ετησίως ή το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Στην αρμόδια Επιστημονική Κοινότητα τηρείται αρχείο, όπου καταγράφονται οι εκπαιδευτικές ώρες και τα αντίστοιχα μόρια που συγκεντρώνει κάθε ιατρός.Άρθρο 26 Χορήγηση μορίων1. Εάν ο ειδικευμένος ιατρός συγκεντρώσει τουλάχιστον 250 μόρια εντός πέντε ετών, χορηγείται σε αυτόν από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, μετά από αίτησή του, βεβαίωση «επαρκούς εκπαίδευσης». Συγκέντρωση πέραν των 150 ωρών ετησίως δεν αξιολογείται. Η βεβαίωση αυτή συνεκτιμάται για την κατάληψη θέσης σε δημόσιο φορέα ή για τη σύναψη σύμβασης με φορέα κοινωνικής ασφάλισης και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση τέτοιας θέσης ή σύμβασης και για τις κρίσεις αξιολόγησης του ΕΣΥ.2. Για τη συγκέντρωση των αναγκαίων εκπαιδευτικών ωρών από τους ειδικευμένους μισθωτούς ιατρούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα χορηγείται υποχρεωτικά άδεια με αποδοχές.


3. Η συγκέντρωση 250 εκπαιδευτικών ωρών (μορίων) σε 5 έτη είναι προαιρετική τα τέσσερα πρώτα έτη εφαρμογής του παρόντος Νόμου και υποχρεωτική εντεύθεν.


4. Η βεβαίωση επαρκούς εκπαίδευσης συνεκτιμάται τα πρώτα 4 έτη από τη ψήφιση του παρόντος και είναι υποχρεωτική κατόπιν.πηγή: stithoskopio


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons