Πρώτη προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης, η ανάσχεση της μείωσης των γεννήσεων και της νέας μετανάστευσης
Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και, κυρίως, των συνεπειών των μέτρων των Μνημονίων τα τελευταία χρόνια, επανεμφανίστηκαν από τη μια μεριά -μετά την ανακοπή της την επταετία 2004 - 2010 - η μείωση των γεννήσεων και από την άλλη, έπειτα από 35 χρόνια, ένα νέο κύμα μετανάστευσης (δηλαδή της καθαρής εκροής πληθυσμού της χώρας). Η μείωση αυτή, σε συνδυασμό με την αύξηση των θανάτων, προκάλεσε, για πρώτη φορά, μείωση του πληθυσμού της χώρας τα έτη 2010 - 2013. Για την εξέταση των πλευρών αυτών του δημογραφικού μας προβλήματος θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Eurostat στις 10.7.14 και αφορούν τον πληθυσμό της χώρας την 1.1.2014 και στοιχεία από τη βάση δεδομένων της ίδιας υπηρεσίας για τη φυσική κίνηση του πληθυσμού (γεννήσεις και θάνατοι) για τα έτη 2008 - 2013.Πολλοί, αν όχι όλοι, από τους νέους Έλληνες μετανάστες δεν πρόκειται, δυστυχώς, να επιστρέψουν στη χώρα μας. Ανεξάρτητα, όμως, αν οι μεταναστεύοντες είναι επιστήμονες ή ανειδίκευτοι εργάτες, η μετανάστευση αποτελούσε όχι «ευλογία», όπως είχαν πει κάποιοι τη δεκαετία του ‘60, αλλά πραγματική κατάρα για τον τόπο, ο οποίος έχασε και χάνει πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό.


Πρώτη προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης, η ανάσχεση της μείωσης των γεννήσεων και της νέας μετανάστευσης


Στο πρώτο μέρος του Πίνακα δίνεται ο πληθυσμός της χώρας την 1η Ιανουαρίου, οι γεννήσεις, οι θάνατοι, η φυσική μεταβολή του πληθυσμού (γεννήσεις μείον θάνατοι), τα μεταναστευτικά ρεύματα (διαφορά εισροής - εκροής κατοίκων της χώρας) και η συνολική μεταβολή του πληθυσμού τα έτη 2008 - 2013. Στο δεύτερο μέρος του Πίνακα δίνεται το σύνολο των γεννήσεων, των θανάτων, της φυσικής μεταβολής του πληθυσμού, των μεταναστευτικών ρευμάτων και της συνολικής μεταβολής του πληθυσμού την εξαετία 2008 - 2013 και στο τρίτο μέρος ο πληθυσμός της χώρας την 1η 1.2014 (όλα τα στοιχεία σε χιλιάδες).


Από τον Πίνακα αυτό φαίνεται ότι την περίοδο 2008-2013:


Οι γεννήσεις μειώθηκαν ελάχιστα το 2009 σε σχέση με το 2008 και σημαντικά τα έτη 2010 - 2013. Η συνολική μείωση την περίοδο 2008 - 2013 ήταν 24.200. Όπως έχουμε σημειώσει σε πολλά προηγούμενα άρθρα μας, ένα ποσοστό από τις γεννήσεις είναι από αλλοδαπές. Με βάση τα στοιχεία προηγούμενων ετών, οι γεννήσεις μειώθηκαν περίπου κατά 16.000 από Ελληνίδες και κατά 8.000 από αλλοδαπές. Η κύρια αιτία της μείωσης αυτής, όπως προαναφέρθηκε, ήταν τα μέτρα των Μνημονίων.


Οι θάνατοι παρουσιάζουν διακυμάνσεις, αλλά την τετραετία 2010 - 2013 βρίσκονται σε επίπεδο υψηλότερο από εκείνο του 2008. Η αύξηση αυτή οφείλεται βασικά στη γήρανση του πληθυσμού.


Η φυσική μεταβολή του πληθυσμού τα τρία πρώτα χρόνια της περιόδου 2008 - 2012 ήταν θετική (οι γεννήσεις ήταν περισσότερες από τους θανάτους), αλλά τα τρία τελευταία ήταν αρνητική και μάλιστα έβαινε αυξανόμενη, δηλαδή το σύνολο των θανάτων ξεπερνούσε το σύνολο των γεννήσεων τα χρόνια αυτά, με τελικό αποτέλεσμα την περίοδο 2008 - 2013 να σημειωθεί φυσική μείωση του πληθυσμού κατά 13.300.


Τα μεταναστευτικά ρεύματα, με την εξαίρεση του 2011, ήταν αρνητικά. Σημειώθηκε, δηλαδή, καθαρή μετανάστευση. Η εξαίρεση του 2011 οφείλεται στην αναπροσαρμογή των στοιχείων της Eurostat με βάση την απογραφή πληθυσμού 2011 και το σφάλμα κάλυψης (δηλαδή τη μη απογραφή ενός σημαντικού ποσοστού του πληθυσμού). Η συνολική εκροή κατοίκων της χώρας την περίοδο 2008 - 2013 ανήλθε σε 176.300. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης (150.600) σημειώθηκε την τετραετία 2010 - 2013, δηλαδή την περίοδο της εφαρμογής των μέτρων των Μνημονίων. Την εκροή αυτή αποτελούν:


(α) Αλλοδαποί οι οποίοι έμειναν άνεργοι και επέστρεψαν (ορισμένοι μαζί με τις οικογένειές τους) στις χώρες καταγωγής τους (σημειωτέον ότι το ποσοστό ανεργίας των αλλοδαπών είναι πολύ υψηλότερο από εκείνο των Ελλήνων) και


(β) Έλληνες νέοι επιστήμονες με ειδικότητες στις οποίες υπάρχει ζήτηση στις χώρες υποδοχής και οι οποίοι αποφάσισαν να μεταναστεύσουν (μερικοί μαζί με τις οικογένειές τους) είτε διότι έμειναν άνεργοι είτε διότι οι μισθοί μειώθηκαν δραστικά και συνθήκες και οι όροι εργασίας τους ήταν απαράδεκτοι.


Όπως προαναφέρθηκε, το νέο κύμα μετανάστευσης επανεμφανίστηκε έπειτα από 35 χρόνια. Το προηγούμενο, που ήταν μαζικό ιδιαίτερα τη δεκαετία του '60 προς την τότε Δυτική Γερμανία, το αποτελούσαν κυρίως ανειδίκευτοι εργάτες, οι οποίοι στη συνέχεια έπαιρναν και τις οικογένειές τους στις χώρες όπου εργάζονταν. Οι περισσότεροι από αυτούς παλιννόστησαν, αλλά στη Γερμανία παραμένουν γύρω στις 300.000.


Πολλοί, αν όχι όλοι, από τους νέους Έλληνες μετανάστες δεν πρόκειται, δυστυχώς, να επιστρέψουν στη χώρα μας. Ανεξάρτητα, όμως, αν οι μεταναστεύοντες είναι επιστήμονες ή ανειδίκευτοι εργάτες, η μετανάστευση αποτελούσε όχι «ευλογία», όπως είχαν πει κάποιοι τη δεκαετία του ‘60, αλλά πραγματική κατάρα για τον τόπο, ο οποίος έχασε και χάνει πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό.


- Η συνολική μείωση του πληθυσμού της χώρας ανήλθε σε 189.600. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δυσμενή εξέλιξη. Πολύ χειρότερη, όμως, είναι η κατάσταση που υπάρχει στον ελληνικό πληθυσμό της χώρας. Αν από το σύνολο των γεννήσεων αφαιρεθούν οι γεννήσεις από αλλοδαπές και από το σύνολο των θανάτων οι, λίγοι, θάνατοι αλλοδαπών, από το 1998 μέχρι το 2013, δηλαδή επί 16 συνεχή έτη, υπάρχει φυσική μείωση του ελληνικού πληθυσμού. Οι θάνατοι, δηλαδή, των Ελλήνων ξεπερνούν τις γεννήσεις από Ελληνίδες (!). Σ' αυτήν την αιμορραγία προστέθηκε η μετανάστευση προσοντούχων Ελλήνων.


Έχει λεχθεί και πρέπει να επαναλαμβάνεται συνεχώς ότι η παντελής αδιαφορία όλων των κυβερνήσεων για τη συνεχή όξυνση του δημογραφικού, δηλαδή του υπ' αριθμόν 1 εθνικού μας προβλήματος, αποτελεί, ουσιαστικά, ένα έγκλημα εις βάρος του έθνους. Και σαν να μη έφτανε η αδιαφορία αυτή, όλες οι κυβερνήσεις, και περισσότερο από όλες οι κυβερνήσεις της περιόδου 2009 - 2014 έλαβαν και λαμβάνουν μέτρα που πλήττουν τις οικογένειες με παιδιά και ιδιαίτερα τις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες (υπερφορολόγηση, εκμηδένιση των επιδομάτων, μείωση των μισθών, απολύσεις, κατάργηση ευεργετικών γι' αυτές διατάξεων). Η ίδια καταστροφική πολιτική δεν προκαλεί μόνο μείωση των γεννήσεων και μετανάστευση. Η εκτίναξη της ανεργίας στα ύψη και η δραστική περικοπή των μισθών εμποδίζει τους νέους να κάνουν οικογένεια και όσους έχουν οικογένεια να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που θέλουν. Οι άμεσες, αλλά κυρίως οι μακροχρόνιες επιπτώσεις τής εθνικά καταστροφικής αυτής πολιτικής θα είναι δραματικές.


Είναι σαφές ότι η όποια κυβέρνηση προκύψει από τις επικείμενες πρόωρες εκλογές θα πρέπει να θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την άμεση λήψη δραστικών μέτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τόσο της μείωσης των γεννήσεων όσο και της νέας μετανάστευσης.


* Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ


Πηγή: ΑΥΓΗ


πηγή: alfavita.gr


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons