Εξώδικη διαμαρτυρία του Ι.Σ.Α. προς το ΤΣΑΥ για την εσφαλμένη εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιατρών


Δημοσιεύθηκε Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 113), νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Πρόεδρο του Γεωργίου Πατούλη, ατομικά και για λογαριασμό των μελών του ιατρών που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα στην περιφέρειά του.ΠΡΟΣ

Το Ταμείο Συντάξεων Ασφαλίσεων Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αχαρνών αρ. 27, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κο. Βασιάδη Αναστάσιο, Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του.********Δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 1α του άρθρου 34 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄/14/02.02.2012) «Πληρωμή οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», ορίσθηκε ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα αναλάβει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31.12.2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και , εργαστήρια κ.λπ.), στην δε παράγραφο 4 του ίδιου ως άνω άρθρου ορίζεται ότι: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται το ποσοστό έκπτωσης που παρέχουν οι λοιποί (πλην φαρμακοποιών) πάροχοι υπηρεσιών υγείας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.Εν συνεχεία δυνάμει της υπ΄αριθμ. ΟΙΚ. 9425 (ΦΕΚ Β’/188/04.02.1013) «Καθορισμός ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας» ορίσθηκαν τα ακόλουθα:«Το ποσοστό έκπτωσης επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ ΦΠΑ), που αφορά στις υπολειπόμενες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας καθορίζεται ως ακολούθως: ……………............3. Συμβεβλημένοι Ιδιώτες Ιατροί:α) για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 4.000,00 € ποσοστό έκπτωσης 10%,β) για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 4.000,00 € ποσοστό έκπτωσης 15%……………».Εκ των ανωτέρω σαφώς συνάγεται ότι το ποσοστό έκπτωσης προκύπτει από το ποσό της οφειλόμενης μηνιαίας οφειλής, όπως αυτή αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά που υποβάλλει ο ιδιώτης γιατρός.Περαιτέρω δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 27177/19.03.2013 εγγράφου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Εκκαθάριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους», το οποίο απευθύνεται στον Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, δίνονται αναλυτικές διευκρινίσεις για τον τρόπο της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στην παράγραφο 2 δε του ως άνω εγγράφου ορίζεται σαφώς και ορισμένως ότι: «…..Όπως ορίζεται ρητά στην ως άνω απόφαση (ΦΕΚ 427/Β/25.02.2013) τα ποσοστά έκπτωσης των ανωτέρω περιπτώσεων διενεργούνται επί τη βάση των μηνιαίων δαπανών. Συνεπώς ο καθορισμός της κατά περίπτωση προβλεπόμενης έκπτωσης δεν δύναται να υπολογιστεί επί του συνόλου του παραστατικού, αλλά επί της μηνιαίας δαπάνης.»Ιατροί μέλη μας, πληροφόρησαν τον ΙΣΑ ότι συγκεκριμένοι υπάλληλοι – αρμόδιοι για την εξόφληση των ανωτέρω οφειλών δημιούργησαν πρόβλημα σε γιατρούς, οι οποίοι προσκόμισαν τα νόμιμα παραστατικά προκειμένου να εξοφληθούν τα δεδουλευμένα τους. Ειδικότερα κατά την κρίση τους, το ποσοστό του κουρέματος το εφαρμόζουν ανά τιμολόγιο που προσκομίζεται, με αποτέλεσμα ένας γιατρός ο οποίος καταθέτει ένα συνολικό τιμολόγιο που αφορά οφειλές τριών ή τεσσάρων σωρευτικά μηνών, και ενώ το μηνιαίο ποσό οφειλής δεν ξεπερνά τα 4.000€, οι εν λόγω υπάλληλοι να έχουν ως πρόκριμα το συνολικό ποσό του τιμολογίου. Συνεπεία των ανωτέρω είναι οι εν λόγω υπάλληλοι να εφαρμόζουν ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ το ποσοστό έκπτωσης του 15% παρόλο που το μηνιαίο ποσό οφειλής δεν ξεπερνά το ποσό των 4.000€!Επειδή τα ανωτέρω συνιστούν εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, την οποία δεν δύνανται να πραγματοποιούν οι υπάλληλοι του Ταμείου σας δια της παρούσης σας καλούμε να εφαρμόσετε το νόμο και να προβείτε ΑΜΕΣΑ στις αναγκαίες ενέργειες για την ομαλοποίηση της κατάστασης με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των ασφαλισμένων!Διά τούτο επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος μας.Αθήνα, 17.05.2013


Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς το Ταμείο Συντάξεων Ασφαλίσεων Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αχαρνών αρ. 27, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κο. Βασιάδη Αναστάσιο, Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας ολόκληρο το κείμενο της παρούσης στην έκθεση επιδόσεώς του .Επικολλήθηκε ένσημο Τ.Π.Δ.Α. 1,15 ΕΥΡΩ .Αθήνα, 17.05.2013Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
πηγή: stithoskopio


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons