Νόμος και αταξία…… για πόσο ακόμα;
«Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν το λαό· οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα».
Άρθρο 103 παρ. 1 ΣυντάγματοςΔεν είναι ο συνηθισμένος τρόπος να ξεκινάει ένα άρθρο, είναι όμως ο ιδανικότερος όταν αφορά τη σχέση δημοσίων υπαλλήλων και πολιτών.Από την άλλη, το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013, στο Caravel από τις 09.00 έως τις 17.00,σκοπό του έχει να ενημερώσει, να αφυπνίσει και να ενώσει τους ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας από όλη την Ελλάδα.Να τους ενώσει ώστε η φωνή τους να γίνει ισχυρή και να

μπορούν, όλοι μαζί ν΄ αντιμετωπίσουν περιστατικά όπως το παρακάτω έγγραφο :Η παρακάτω απόφαση είναι μία από τις πολλές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και περιγράφουν την αδυναμία του διοικητικού μηχανισμού της χώρας να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών.Η ημερομηνία κατάθεσης του αρχικού εγγράφου από τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας Γιάννη Θεοδωράκη, είναι η 20/03/2012. Η απάντηση ήρθε σχεδόν ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΡΓΟΤΕΡΑ στις 21/01/2013.Και δεν αφορά ένα απλό πιστοποιητικό (που και γι΄ αυτό δεν υπάρχει δικαιολογία), αλλά τη Γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ για τη Σκλήρυνση κατά πλάκας.Αυτές οι 4παράγραφοι χρειάστηκαν 10 μήνες για να γραφτούν. Αυτές οι 4 παράγραφοι που αφορούν σχεδόν 15.000 συνανθρώπους μας με σκλήρυνση κατά πλάκας, χρειάστηκαν 10ολόκληρους μήνες για να γραφτούν.Και αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα της διάλυσης του διοικητικού συστήματος της χώρας. Κι όμως υπάρχουν νόμοι και διατάξεις που καθορίζουν τη σχέση του δημοσιοϋπαλληλικού συστήματος με τους πολίτες, υπάρχουν διατάξεις που προστατεύουν τους πολίτες από όλη αυτή την στρεβλότητα.Ανάμεσα δε,στα όργανα που έχουν συσταθεί με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, είναι ο Συνήγορος του Πολίτη, η επιθεώρηση εργασίας κλπ.Το σκουριασμένο και διαλυμένο διοικητικό σύστημα της χώρας μας προβλέπει και κυρώσεις για όσους δεν ασκούν τα καθήκοντά τους.Από την άλλη όμως, πόσοι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και κυρίως πόσοι μπαίνουν στη διαδικασία να τα διεκδικήσουν. Είμαστε όλοι μάρτυρες, χρόνια τώρα, από τις συνδιαλλαγές μας με τους κρατικούς φορείς για την αδιαφορία, την ατελείωτη γραφειοκρατία και την εγκληματική αμέλεια. Όπως είμαστε και υπερασπιστές των ανθρώπων εκείνων που κάνουν συνειδητά τη δουλειά τους και πολλές φορές έρχονται οι ίδιοι αντιμέτωποι με το σύστημα για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας.Ο μόνος τρόπος να στηρίξουμε την ευσυνειδησία τους, ο μόνος τρόπος να λειτουργήσει προς όφελος του πολίτη αυτό το σύστημα είναι να διεκδικήσει ο ίδιος τα δικαιώματα του ενεργοποιώντας και χρησιμοποιώντας τους νόμους που υπάρχουν.Η λογική του ωχαδελφισμού και το «που να μπλέξω τώρα» δεν χωράει πια στη ζωή κανενός. Γιατί όλοι είναι υπόλογοι στη μη εφαρμογή των κανονισμών και των νόμων : τόσο αυτοί που δεν τον εφαρμόζουν όσο και εκείνοι που δεν τον χρησιμοποιούν.Παρακάτω λοιπόν, παρατίθενται μερικά από τα άρθρα που καθορίζουν ξεκάθαρα τους όρους και τους κανόνες, με τρόπο απλό και κατανοητό :«ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ &ΠΟΛΙΤΩΝ:ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣΟι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος και των πολιτών»


Β.2.10. Αιτήσεις πολιτών-πρωτοκόλληση- διεκπεραίωση


• Ο δημόσιος υπάλληλος υποχρεούται να παραλαμβάνει κάθε αίτηση που υποβάλλεται στην υπηρεσία του και να χορηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής στην οποία περιλαμβάνονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση προς διεκπεραίωση της υπόθεσης, καθώς και η επισήμανση ότι σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων που προβλέπονται, παρέχεται η δυνατότητα αποζημίωσης18.[Ν. 2690/1999 άρθρα 12και δεύτερο (ΚΔΔ, ΦΕΚ 45 Α)]


• Απαντά με σαφήνεια,πληρότητα και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιώνστα αιτήματα των πολιτών, εξετάζοντας σε βάθος τυχόν παράπονα ή καταγγελίες. Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, ο υπάλληλος οφείλει, να γνωστοποιήσει εγγράφωςστον αιτούντα: α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή πληροφοριών και γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.[Σύνταγμα άρθρο 10 παρ.3, Ν. 2690/1999 άρθρο 4 (ΚΔΔ, ΦΕΚ 45 Α)]


• Αν η αίτηση έχει υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία ο υπάλληλος φροντίζει μέσα σε τρεις (3) ημέρες,να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο.• Δεν επιτρέπεται στους υπαλλήλους να αλλοιώνουν, παραποιούν ή παρακρατούν ανοιχτούς αριθμούς πρωτοκόλλου.• Ενόψει της αρχής της χρηστής διοίκησης, τα διοικητικά όργανα οφείλουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους εντός ευλόγου χρόνου. Ακόμη και όταν ο νόμος δεν τάσσει αποκλειστικές προθεσμίες, η διοίκηση δεν δικαιούται να αδρανεί εις βάρος των συμφερόντων των διοικουμένων.[ΣτΕ 716/1998, ΣτΕ1216/1992, ΔΕφ ΑΘ 1932/1991 κ.λπ.]· Στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι προθεσμίες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για πλήρη αποζημίωση, εντός εξήντα (60) ημερών από την παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας.· Οι αιτήσεις αποζημίωσης για θέματα αρμοδιότητας Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων υποβάλλονται στην Ειδική Επιτροπή που λειτουργεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ στις Ειδικές Επιτροπές που λειτουργούν στις έδρες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων υποβάλλονται αιτήσεις που αφορούν υπηρεσίες του δημόσιου τομέα που λειτουργούν στο γεωγραφικό χώρο ευθύνης τους.· Οι δημόσιες υπηρεσίες υποχρεούνται να απαντούν στις αιτήσεις και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερόμενων πολιτών,μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. [Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δέκα (10) ακόμη ημέρες.]

·Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας,ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια Υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης, τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του για την παροχή πληροφοριών και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.


·Οι δημόσιες υπηρεσίες υποχρεούνται να χορηγούν άμεσα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.Αν η άμεση χορήγησή τους δεν είναι δυνατή, αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες. [Κατ’ εξαίρεση, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχουν καθορισθεί ειδικές προθεσμίες για τη διεκπεραίωση πολύπλοκων υποθέσεων.]


·Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη απάντηση σε αιτήσεις και αναφορές πολιτών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την περ. ιγ της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012.


Για να δούμε όμως και τα του Υπουργείου Υγείας:Ν. 3868/3-8-2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/3-8-2010) , «Αναβάθμιση τουΕθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΗ –ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣΆρθρο 9Γραφείο Υποστήριξης ΠολίτηΗ παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α') αντικαθίσταται ως εξής:«4. Σε κάθε Νοσοκομείο συνιστάται«Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη» το οποίο είναι αρμόδιο για την υποδοχή, ενημέρωση,παρακολούθηση διακίνησης, διοικητική υποστήριξη, συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων και την εν γένει προάσπιση των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας.Κάθε έτος συντάσσεται με επιμέλεια του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη έκθεση πεπραγμένων, που περιέχει στατιστικά στοιχεία για την καταγραφή των θεμάτων που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν,προτάσεις και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την προστασία των δικαιωμάτων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας.Πέραν της λειτουργίας του τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και τις ώρες επισκεπτηρίου, το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη εξυπηρετεί το κοινό και στο πλαίσιο της λειτουργίας του Νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου. Επίσης συνδέεται με τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού τις ημέρες εφημερίας.Το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη υπάγεται άμεσα στον Αναπληρωτή Διοικητή σε νοσοκομεία με οργανικές κλίνες άνω των τετρακοσίων (400), άλλως στον Αντιπρόεδρο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Νοσοκομείου συγκροτείται τριμελής επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας του γραφείου που αποτελείται από τον Αναπληρωτή Διοικητή ή Αντιπρόεδρο,κατά τα ανωτέρω, τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, συνεργασίας με το Γραφείο Κίνησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»Η μη εξυπηρέτηση πολιτών συνιστά πειθαρχικό αδίκημα ,

[άρθρο 107 παρ. 1 περ. ιβ του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.]Η εξυπηρέτηση των πολιτών αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι οφείλουν, χωρίς να φείδονται κόπου και χρόνου, να ικανοποιούν την ανάγκη των πολιτών για πληροφόρηση επιδεικνύοντας ιδιαίτερο σεβασμό σε κάθε έναν πολίτη που επικοινωνεί με αυτές

[27 παρ. 2 του Ν.3528/2007 (Υ.Κ.), ΦΕΚ 26Α)]

Άρθρο 10Συμβούλια Διαβούλευσης Διαφάνειας και Λογοδοσίας –Περιφερειακά Συμβούλια Προγραμματισμού Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας1. Θεσπίζεται σε κάθε δήμο «Συμβούλιο Διαβούλευσης, Διαφάνειας και Λογοδοσίας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας». Το Συμβούλιο συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με ευθύνη του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου, καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις. Συμμετέχουν σε αυτό οι Βουλευτές του νομού και από ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.), της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης του νοσηλευτικού κλάδου, του Ιατρικού Συλλόγου, του Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Οδοντιατρικού Συλλόγου, της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), του Δικηγορικού Συλλόγου, της Διοίκησης των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α., της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, της Εκκλησίας,ενώσεων ασθενών, καθώς και οικονομικών, κοινωνικών φορέων και οργανώσεων που αντιστοιχούν στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου.Σκοπός του«Συμβουλίου Διαβούλευσης, Διαφάνειας και Λογοδοσίας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» είναι η ανάδειξη των θεμάτων περίθαλψης, δημόσιας υγείας και κοινωνικής φροντίδας στην περιοχή αρμοδιότητας του δήμου, η παρακολούθηση της λειτουργίας των υπηρεσιών, των δράσεων, των προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων για την επίλυσή τους.2. Θεσπίζεται σε κάθε Περιφέρεια «Συμβούλιο Προγραμματισμού Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας». Το Συμβούλιο συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις με πρωτοβουλία αυτού ή του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συμμετέχουν σε αυτό οι Βουλευτές και οι Δήμαρχοι της Περιφέρειας και από ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), της Διοίκησης των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. της Περιφέρειας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.),της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης του νοσηλευτικού κλάδου,του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του Περιφερειακού Παραρτήματος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, της Πανελλήνιας Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας που ορίζονται από την Περιφέρεια, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου εάν υπάρχει στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και οικονομικών, κοινωνικών φορέων και οργανώσεων που αντιστοιχούν στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας.
Σκοπός του«Συμβουλίου Προγραμματισμού Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» είναι η ετήσια ενημέρωση του υγειονομικού χάρτη υγείας και πρόνοιας της Περιφέρειας, η αξιολόγηση, ο απολογισμός και ο προγραμματισμός ανάπτυξης δομών και δράσεων στους τομείς αυτούς.3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται ειδικότερα θέματα συγκρότησης, συμμετοχής, οργάνωσης και λειτουργίας των «Συμβουλίων Διαβούλευσης, Διαφάνειας και Λογοδοσίας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας», καθώς και των «Συμβουλίων Προγραμματισμού Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» και κάθε άλλο σχετικό θέμα.4. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταθέτει και παρουσιάζει κάθε έτος στη Βουλή έκθεση για την Υγεία και Πρόνοια σε επίπεδο Επικράτειας, με βάση τα συμπεράσματα της Διαβούλευσης.


Χρήσιμοι σύνδεσμοι :
πηγή: stithoskopio


Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δήλωσε τώρα συμμετοχή για ένα
Δωρεάν μάθημα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν προέρχεστε έχετε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους μαθητές που ζουν στη πρωτεύουσα ή σε μεγάλες πόλεις. Η απόσταση εκμηδενίζεται, ο καθηγητής είναι ακριβώς μπροστά σας, έχετε άμεση επικοινωνία μαζί του σε ένα live μάθημα!

Η μελέτη , η μεθοδικότητα και η επιμονή σας θα σας οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων σας

Δικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το μάθημα της βιολογίας, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που εξασφαλίζει την επιτυχία τους για υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Το διάβασμα πρέπει να είναι αποδοτικό, για αυτό και η σωστή εκπαίδευση στοχεύει στο να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε. Μέσα από αυτό το ταξίδι ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, οπότε εκτός από αποδοτικό, το διάβασμα γίνεται και ευχάριστο!

Στόχος της διδακτέας ύλης που καθορίζει το Υπουργείο είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών όσον αφορά σύγχρονα θέματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον τους. Η δομή των σχολικών βιβλίων βιολογίας βοηθά το μαθητή να ανακαλέσει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να συνδέσει την καθημερινή του ζωή με τις γνώσεις που αποκτά, αλλά και να ενδιαφερθεί για περαιτέρω μελέτη και να αποκτήσει μέθοδο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων.


Αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Ονοματεπώνυμο *

Email *
Τηλ. Επικοινωνίας *

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons